måndag, april 26, 2010

Apropå Uppsala Arena

På kommunstyrelsens planeringsutskott idag gavs en första dragning av förslaget till genomförande av "Uppsala Arena" eller Arena 2010 som den också har kallats. En hel del frågetecken återstår men på det hela taget var det en klargörande bild av projektet och dess förutsättningar som presenterades. Jag har tidigare lyft fram möjligheten att lokalisera den nya arenan till Studenternas IP i centrala Uppsala men det förslag som nu läggs fram bygger på en placering intill Gränby centrum. Den totala kostnaden för bygget är beräknad till 650 miljoner kronor. Kommunen står för 150 miljoner av dem via ett räntefritt tillskott/bidrag av "aktieägartillskottskaraktär", ett antal banker lånar ut 425 miljoner och det privata näringslivet står för 75 miljoner kronor. Utöver detta upplåter kommunen marken samt förbinder sig att betala ett årligt hyresbidrag på 15 miljoner kronor per år i 25 år. Jag hör till dem som tycker att Uppsala behöver en multiarena och en hockeyarena. Om Uppsala Arena i Gränby är svaret är för tidigt att säga. Något skriftligt beslutsunderlag har inte presenterats än men såfort det kommer är det upp till oss folkvalda att granska kalkylerna. Inget parti har tagit ställning än men ett beslut lär komma innan sommaren.

tisdag, april 20, 2010

Välkommet rödgrönt besked

Utvecklingen i vår huvudstad är en nationell fråga och påverkar inte minst oss här i Uppsala. Den omfattande närtidssatsning på kollektivtrafik och infrastruktur i Stockholmsregionen som Mona Sahlin, Maria Wetterstrand och Lars Ohly presenterade idag var därför en välkommen nyhet. Glädjande var också beskedet att en rödgrön regering kommer låta invånarna i Stockholms län avgöra om man vill bygga Förbifarten eller om man i stället vill satsa pengarna på ytterligare kollektivtrafiksatsningar. Oavsett om man som jag är skeptisk till detta mastondontprojekt eller inte är det rimligt att låta frågan avgöras i en folkomröstning. Vi rödgröna fortsätter att leverera gemensamma lösningar på Sveriges problem. Uppenbarligen är det också något som uppskattas av väljarna. Enligt en färsk opinionsmätning från SIFO har de rödgröna nu gått förbi de borgerliga partierna också i Stockholm...

lördag, april 17, 2010

Fullerö blir en valfråga!

Planerna på ett nytt externt köpcentrum i jätteformat i Fullerö utanför Uppsala har tagit ett steg närmare förverkligande. I UNT kunde man igår läsa att den borgerliga majoriteten i byggnadsnämnden har skickat ut detaljplanen för Östra Fullerö på samråd. Vi socialdemokrater ansåg att planen i första hand borde omarbetas till att endast tillåta trafikantservice enligt tankarna i Översiktsplanen från 2006, eller i andra hand avslås. Så blev det förstås inte. Fullerö blir därmed en valfråga!

Att förslaget enligt de utredningar som har gjorts har en betydande negativ påverkan på kulturmiljön och landskapsbilden och än allvarligare, en betydande miljö- och klimatpåverkan tycks inte lägga band på den borgerliga majoritetens vilja att till varje pris släppa fram projektet. Genomförandet av planförslaget kommer innebära en kraftig ökning av trafiken i och med att Fulleröprojektet till stora delar vänder sig till långväga besökare och bilburna. Kollektivresorna till Fullerö Park bedöms utgöra en mycket liten andel. Trafikarbetet står i direkt proportion till den alstrade mängden koldioxid. En utbyggnad av Fullerö Park enligt planförslaget ger enligt miljökonsekvensbeskrivningen upphov till en ökning av koldioxidutsläppen för Uppsala kommun med 3,7 %. Detta kan jämföras med kommunens mål om att minska koldioxidutsläppen med 30 % innan 2020…

Uppsalas handel har alla förutsättningar att växa men Uppsala har också goda förutsättningar att faktiskt styra den dit vi vill ha den och dit den behövs som mest. Uppsala behöver inte ännu ett externt köpcentrumområde. Vi behöver levande stadsdels- och tätortscentrum och mer handel i centrum.